บทความ

โครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร : พัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

บริษัท  ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์  อินเตอร์เทรด จำกัด

จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน

หลักสูตร :  พัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556    ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว  กรุงเทพ

Share :