บทความ

โครงการพาพนักงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮองกง

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

จัดโครงการ พาพนักงาน ศึกษาดูงาน   ณ  ประเทศฮองกง

เมื่อวันที่  22 – 24 มิถุนายน  2561

Share :